Právě se nacházíte: Sedukon o.p.s. > Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty jsou realizovány v rámci Programu Celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

Seznam mezinárodních projektů

Název projektu Program Ukončení projektu
Di-XL LLP 31. 10. 2014
HEALTHY SENIOR GRUNDTVIG Learning Partnerships 31. 7. 2014
PROACT LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation 31. 10. 2014
PRODEV LLP 30. 09. 2011
Seniors in Action LLP Grundtvig partnership 31. 07. 2011
Light Me Up LLP 31. 12. 2009
R. E. W. I. N. II Socrates – Grundtvig 2 31. 07. 2008
CSO - TEAA Europe Aide 22. 12. 2007
R. E. W. I. N. Socrates – Grundtvig 2 31. 07. 2007


Nahoru

Di-XL

Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results

Partneři projektu: Latvijas Nacionālā Bibliotēka (Lotyšsko)
SIA Baltic Bright Mācību un konsultāciju centrs (Lotyšsko)
Action Synergy (Řecko)
Sedukon, o. p. s. (ČR)
Belgrade City Library (Srbsko)
Socialiniu inovaciju fondas (Litva)
National Technical Library (Česká republika)
Webová adresa: www.dixl.eu

KA4 Multilateral Project

ID Projektu: 531194-LLP-1-2012-1-LV-KA4-KA4MP

Doba trvání: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2014

Projekt Di-XL je zaměřený na rozsáhlou diseminaci a využití výsledků programů celoživotního učení prostřednictvím knihoven. Knihovny jsou adekvátně připraveny na to, aby byly aktivním činitelem v celoživotním vzdělávání. Vzhledem k obrovskému množství svých členů a vybudované infrastruktuře mohou knihovny sloužit jako spojnice mezi milióny uživatelů, sociálními skupinami i institucemi. Sdružení partnerů v projektu představuje 2 cílové skupiny: knihovny a organizace podílející se na Programu celoživotního učení. Společně mají za cíl vytvořit efektivní nástroj, jak zasáhnout i třetí cílovou skupinu: návštěvníky knihoven, kteří potenciálně využívají výsledků dosažených v rámci Programu celoživotního učení. Projekt bude rozvíjet udržitelný model pro šíření a využívání evropských projektů celoživotního učení jako výsledek evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a to v souladu s odborem pro záležitosti EU Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stane se tak důležitým příspěvkem k evropské strategii růstu Evropa 2020.Nahoru

ACTIVE BODY + ACTIVE MIND = HEALTHY SENIOR

Partneři projektu: Sedukon, o.p.s. (CZ)
Kuusankosken Retkeilijat ry. (FI)
50-Plus Hellas (EL)
Associacao PROSAS Projecto Senior de Artes e Saberes de Sines (PT)
Dobre roky 50+ (SK)
AKTIF KATILIMCILAR DERNEGI (TR)

GRUNDTVIG Learning Partnerships

ID Projektu: 12-Pp-GRU-011

Doba trvání : 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

Vzhledem k tomu, že evropská populace stárne, byl rok 2012 vyhlášen Evropskou komisí jako rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Snažíme-li se zajistit seniorům aktivní a zdravý způsob život, dáváme jim současně možnost žít život vysoce kvalitní a zůstat nezávislí tak dlouho, jak jen to jde. Prostřednictvím našeho projektu budou senioři podporováni k různým fyzickým aktivitám, rozvíjení svých schopností a zvyšování svých znalostí. Díky učení jazyků a ICT dovedností senioři zlepší své možnosti, jak se stát aktivními občany EU. Díky práci ve skupinách se senioři zbaví pocitu osamělosti a izolace, získají nové přátele a motivaci k učení. Pomocí kontaktu s partnery projektu a seznámení se s životním stylem seniorů v různých částech Evropy tak dostanou impulz k přemýšlení nad novými nápady, jak vylepšit péči o své vlastní zdraví a pohodu. Meetingy a workshopy jim poskytnou možnost setkat se s ostatními aktivními seniory z různých koutů Evropy a zvýšit pocit evropské sounáležitosti. Navíc tím, že podpoříme zdraví a pohodu seniorů můžeme dosáhnout značných úspor veřejných výdajů na zdravotní péči. Aktivní a zdravý senior, pracující jako dobrovolník, který využívá svých bohatých zkušeností a znalostí, tak může být velkým přínosem pro celou společnost.Nahoru

PROfessional development of the ACTors involved in the social economy sector

Partneři projektu: Init Developments Ltd. (Německo)
Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement (Francie)
Sedukon, o. p. s. (ČR)
MCG Manager Consulting Group Soc. Coop. (Itálie))
Conversas de rua – Association (Portugalsko)
OAKE Associates (Spojené království)
Webová adresa: www.proact-project.eu

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

ID Projektu: 2012-1-FR1-LEO05-34257

Trvání projektu: 1. 10. 2012 – 31. 10. 2014

V průběhu realizace projektu budeme rozvíjet a podporovat získávání znalostí a klíčových pracovních kompetencí u zaměstnanců, dobrovolníků a manažerů neziskového sektoru s cílem naučit je lépe řídit a posílit vlastní organizaci. K dosažení tohoto cíle, bude projekt přizpůsobovat a přenášet francouzské inovační řešení, které zde velmi dobře funguje. Toto inovační řešení bude upraveno tak, aby vyhovovalo různým vzdělávacím potřebám výše uvedené cílové skupiny. Tento typ programu doposud v partnerských zemích neexistuje i přesto, že školení pro subjekty pracující v neziskovém sektoru je skutečná potřeba. Zapojení partneři se shodují na tom, že v neziskovém sektoru často pracují zaměstnanci či dobrovolníci a manažeři, kterým chybí dostatečné zkušenosti s řízením a profesním vedením organizace. V dnešní době je kupř. velkou výzvou, jak si mají neziskové organizace zajistit zdroje v době finanční krize a snižování veřejného financování. Profesní rozvoj tohoto odvětví je proto velmi důležitý a potřebný i v zájmu posílení stávajících pracovních míst a vytváření nových.Nahoru

PRODEV

Project Management for Community Development Worker

Partneři projektu: IFAID Aquitaine (Francie)
Tk Formazione Srl (Itálie)
Cooperativa Cramar (Itálie)
Sedukon, o. p. s. (ČR)
Regional Opleidingen Centrum Albena College (Nizozemí)
Conversas de rua - Association (Portugalsko)
APRES (Švýcarsko)
Webová adresa: www.prodev-project.eu

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na pracovníky místního rozvoje, kteří nikdy nebyli školeni v oblasti projektového managementu a přesto je často součástí jejich praocvní náplně navrhnout a implementovat projekt. Obsah a zaměření projektu je aktuální také proto, že v posledních několika letech došlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců regionálního rozvoje v Evropě.

Zajímavá a specifická povaha tohoto proejtu je obsažena ve způsobu jakým se zamýšlí poskytnout školení pracovníkům a přispět tak k řízení projektu v rámci jejich vlastního profesního kontextu. Cílovou skupinou jsou pracovníci místního rozvoje.

Cíle projektu:

 • Podpora účastníků v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikace podporujících osobní rozvoj.
 • Zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání a školení navrhováním a prezentováním nových školících programů pro zaměstnavatele, které jsou plně přizpůsobeny profesionálním potřbám jejich zaměstnanců.
 • Podporovat zvyšování kvality institucí a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy předložením inovativního vzdělávacího modulu, kde jsou praocvníci školeni v reálných situacích v partnerských zařízeních odborného vzdělávání.

Aktivity/Výstupy:

 • Výukový manuál o problematice projektového managementu.
 • Školení pracovníků místního rozvoje realizována v rámci projektu v partnerských zemích, která mají přímou návaznost na obsah a informace uvedené ve výukovém manuálu.
 • Internetový blog pro lektory.
 • Internetový blog pro studenty.
 • Webové stránky projektu, viz výše.


Nahoru

Competecies for Seniors in Action / Senioři v akci a jejich kompetence

Cílem je vytvořit silné partnerství, které bude schopno nabídnout možnosti řešení kvalifikace a kompetencí seniorů spolu s rozvojem kapacity pracovní struktury starších lidí a dosáhnout jejich větší aktivity ve svých komunitách na evropské úrovni.

Partneři projektu: XIBO Center (Rumunsko)
SEDUKON, o. p. s. (ČR)
LEAM Développement et Gestion de Projets (Francie)
Hungarian Telecottage Association (Maďarsko)
AGORA – Associazione Culturale (Itálie)
Joniškio rajono švietimo centras (Litva)
Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (Polsko)
Akdeniz Üniversitesi Elmali Meslek Yüksek Okulu (Turecko)
Arber Enterprises Ltd. (Velká Británie)
Webová adresa: http://cfsia.utw-krosno.pl/

Popis projektu:

Stárnutí má významný dopad na sociální vnímaní člověka, ale i přesto jsou senioři neustále dosazováni do pozic, které je znevýhodňují. V rámci tohoto tématu převzaly nevládní organizace odpovědnost a mají snahu o dosažení rovnováhy, přičemž musí čelit nedostatku finančních prostředků a často jsou izolovány od ostatních osob a kontaktů, se kterými by si mohly vyměňovat dosavadní zkušenosti a navzájem se vzdělávat.

Projekt je zaměřen na vytvoření silného partnerství, které nabídne řešení tohoto problému budováním kapacit v pracovních strukturách seniorů a dosažením vyšší aktivity a efektivity seniorů ve svých komunitách na evropské úrovni.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci nevládních organizacích či jiných, pracující se staršími lidmi.

Mezi cíle/aktivity projektu patří:

 • Školící kurzy v oblasti počítačů, získávání peněžních prostředků, psaní a realizaci projektů (úvod do programu Grundtvig) a zahraniční jazykové kurzy pro cílové zaměstnance.
 • Stimulace kooperace mezi cílovými organizacemi: účast na mezinárodních setkáních a workshopech, organizovaných v rámci projektu Podpora příležitostí k získání kontaktů, objevování kulturních hodnot, definování společné oblasti zájmu, identifikace způsobu spolupráce a sdílení zkušeností.
 • Hlavním výsledkem projektu je návrh nového mezinárodního projektu, jenž bude vytvořen cílovou skupinou, podtrhující širší a efektivnější zapojení starších občanů do společnosti.


Nahoru

Light Me UP

Rozšiřování povědomí o pěti méně užívaných jazycích v rámci Evropské unie = Bulharština, Čeština, Holandština, Řečtina a Litevština.

Partneři projektu: KU TU Ltd. (Bulharsko)
SEDUKON o. p. s. (ČR)
URCA – Université de Reims Champagne - Ardenne (Francie)
Synthesis Center for Research and Education Ltd.(Kypr)
Soros International House (Litva)
Pressure Line V. O. F. (Nizozemí)
Stichting rotterdamu Volksuniversiteit (Nizozemí)
Drugestvo „ZNANIE“ – Sofie (Bulharsko)
Webová adresa: http://www.light-me-up.eu

Popis projektu:

Projekt Light Me Up využívá cílů LLP (Lifelong Learning Programme) pro podporu vzdělávání se v cizích jazycích. V současné době lidé cestují za prací, požitkem či vzděláním a čelí tak potřebě komunikovat v cizím jazyce, což je motivuje k dalšímu vzdělávání.

Projekt si zakládá na interaktivních metodách získávání základních znalostí cizích jazyků prostřednictvím podpůrných materiálů týkajících se cestování. Celý projekt má za cíl zvýšit povědomí o méně užívaných cizích jazycích v rámci Evropské unie, mezi které patří Bulharština, Holandština, Čeština, Řečtina a Litevština.

Do cílové skupiny se řadí žáci, studenti, dospělí a cestovní kanceláře.

Mezi cíle projektu patří:

 • Zvýšení povědomí o pěti evropských jazycích – Bulharštině, Češtině, Holandštině, Řečtině a Litevštině.
 • Propagování výhod vzdělávání se v oblasti jazyků a motivování cílové skupiny (žáků, studentů a dospělých, cestujících do zahraničí) ke vzdělávání.
 • Vytvoření příjemného vzdělávacího prostředí.
 • Poskytování informací o cizí řeči, kultuře a partnerské zemi.
 • Vytvoření diseminačních kanálů k propagaci projektového cíle skrze cestovní agentury.

Aktivity/Výstupy:

 • Metodologie – doporučení pro rozvoj výukových činností a produktů potřebných k získání základních znalostí.
 • Jazykové balíčky – multimediální samostudijní tématický produkt, který poskytne informace o různých tématech.
 • Vizuální výukové materiály – výukově orientovaný produkt.
 • Webové stránky – obsahem budou i cvičení formou her.
 • Workshopy
 • Otevřené kurzy – 10ti hodinový otevřený vzdělávací kurz zaměřený na výuku jazyků, jenž jsou předmětem projektu.


Nahoru

R. E. W. I. N. & R. E. W. I. N. II

Reconciliation of working life and family for women

Harmonizace pracovního a rodinného života žen.

Partneři projektu: TiKappa Formazione Srl. (Itálie)
IFAID – Institut of Training and Support for Development Initiatives (Francie)
SEDUKON o. p. s. (Česká republika)
Development Projects (Malta)
The Foundation for the Preuniversity Education of Handicraft Cooperatives „Spiru Haret“ Baia Mare (Rumunsko)
Studies, projects and linguistic assessmnet, S. L. (Španělsko)
MENTOR TRAINING S. A. (Řecko)
Webová adresa: http://rewinproject.blogspot.com/

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených postupů, týkajících se činností a strategií zaměřených na sladění pracovního života žen s životem rodinným. Projekt se zabýval analýzou aspektů a problémů spojených se vzděláváním dospělých žen, s cílem podpořit harmonizaci pracovních a rodinných činností. Jedním z hlavním cílů projektu bylo zaměřit se na problematiku rovných příležitostí, flexibilních a pro rodinu příznivých pracovních podmínek, které jsou poskytovány zaměstnavateli a veřejnými autoritami, a na konkrétní potřeby žen.

Cíle projektu byly následující:

Podporovat výměnu interkulturních zkušeností s harmonizací rodinného a pracovního života prostřednictvím nových strategií, usnadňující nalezení rovnováhy mezi vzděláváním, zaměstnáním a rodinou.

Vypracovat manuál obsahující „soubor nástrojů“ strategií pro harmonizaci.

Hodnocení osvědčených postupů týkajících se sladění pracovního a rodinného života na národní a nadnárodní úrovni.

Aktivity/Výstupy:

 • Výměna zkušeností mezi jednotlivými ženami, zúčastněnými osobami a zapojenými partnery použitím informačních a telekomunikačních technologií (ICT).
 • Shrnutí výpovědí žen z jednotlivých zemích o jejich pracovním a rodinném životě.
 • Vypracování nových přístupů ke stimulaci a podpoře vzdělávání dospělých, vývoj strategických nástrojů určených tvůrcům legislativy, ženám a ostatním zúčastněným osobám.
 • Tvorba virtuálního fóra poskytujícího přátelské prostředí vzdělávání, nabízející podporu a přístup k podstatným vzdělávacím a školícím materiálům.
 • Vyhodnocení výsledků (manuálu, webových stránek, seminářů a závěrečné konference).


Nahoru

CSO – TEAA

The Civil Society Organisation in Bulharka and Romania: On the Way Towards a Europe for All Ages

Partneři projektu: Znanie Association (Bulharsko)
SREP (Rumunsko)
IIZ DVV (Bulharsko)
IIZ DVV (Rumunsko)
SEDUKON (ČR)
Webová adresa: http://www.znanie-bg.org/teaa/index.html

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zvýšení výkonnosti nestátních organizací (NO) v oblasti „aktivního stárnutí“. Činnosti zahrnují otázky týkající se harmonizace pracovního života, rodinné politiky, sociální integrace starších lidí a role neziskových organizací EU v procesu přizpůsobování se demografickým změnám. Cílovými skupinami projektu byly neziskové organizace v Bulharsku a Rumunsku, které se podílejí na rozvoji aktivit a politik týkajících se zmíněného veřejného sektoru. Nepřímou skupinou pak byli bulharští a rumunští občané starší 55 let, kteří z rostoucích aktivit neziskových organizací benefitovali.

Aktivity/Výstupy:

Hlavní aktivity zahrnovaly místní a národní průzkumy týkající se témat, formování sítí NO zapojených do programu „aktivního stárnutí“ v Bulharsku a Rumunsku, workshopy a semináře pro zvýšení jejich výkonnosti, tvorbu následných partnerství pomocí webové platformy, možnost budoucích partnerských projektů a možnost vzniku nových struktur NO. Aktivity dále zahrnovaly činnosti široké veřejnosti a aktivní zapojení starších občanů.


Nahoru
Aktuality

 • 30.7.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 5. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 15.5.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 4. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 16.3.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 3. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 5.1.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 2. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 2.11.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 1. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 30.09.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byla zpracována pro každý okres Moravskoslezského kraje genderově senzitivní analýzu trhu práce. Celkem bylo zpracováno 6 genderově senzitivních analýz trhu práce, jejichž výstupy jsou ve formě závěrečných zpráv pro každý okres. Jednotlivé závěrečné zprávy jsou publikovány zde.


 • 21.2.2020
 • Realizujeme nábor cílové skupiny do projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti, které jsou zároveň neaktivními osobami, nebo jsou zároveň uchazeči o zaměstnání.

  Plánované aktivity jsou: poradenství, kurzy a workshopy se zaměřením na rozvoj základních kompetencí a motivaci, rekvalifikační/profesní kvalifikace a podpora uplatnění na trhu práce.

  Bližší informace o projektu zde


 • 2.1.2020
 • Zahajujeme realizaci projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884, jehož hlavním cílem je komplexní podpora vedoucí k přístupu k zaměstnání pro osoby z Moravskoslezského kraje hledající zaměstnání, tzn. zvýšit míru zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

  Plánované aktivity jsou:

  • poradenství,
  • motivační kurzy a workshopy,
  • kurzy rozvoje základních kompetencí,
  • rekvalifikační/profesní kvalifikace,
  • podpora uplatnění na trhu práce.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 12.11.2019
 • Nabízíme možnost zapojit se do jedinečného projektu se zaměřením na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských. V současné době probíhají genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje. Pokud se chce do projektu zapojit i vaše firma, tak nás kontaktujte na adresu sedukon@sedukon.cz.

  „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537


 • 1.10.2019
 • Zahajujeme realizaci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537“, jehož hlavním cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských.
   

  Plánované aktivity jsou

  • genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje,
  • poradenství zaměřené proti genderové diskriminaci a rekvalifikace žen ohrožených na trhu práce na genderově nestereotypní profese,
  • osvěta tématu genderové rovnosti.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 16.1.2018 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Více informaci zde.


 • 23.11.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Výstupy projektu jsou zaměřeny na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informaci zde.


 • 5.5.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit e-learningové kurzy, příručky a další výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 ZDARMA. Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace zde.


 • 25.1.2017 Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám možnost využít hry pro multikulturní výchovu, pracovní list a další výstupy projektu Všechny barvy duhy reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0011 ZDARMA, ke stažení na stránkách www.sedukon.cz Dále pro Vás můžeme připravit workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Více informaci zde.


 • 23.1.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o příručky „Rozvíjíme své dítě“ a Neklidné, nesoustředěné dítě“ a e-lernongový kurz. Více informaci zde.


 • 1.1.2017 Koučink centrum
 • Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170 zaměřený na zlepšení postavení osob po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce prostřednictvím komplexní podpory rodičů. Bližší informace zde nebo na našich stránkách www.sedukon.cz/narodni-projekty/


 • 21.9.2016 Projekt Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Výstupy projektu jsou ZDARMA ke stažení na našich stránkách www.sedukon.cz. Jedná se o výstupy projektu Všechny barvy duhy reg.č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011. Bližší informace zde. zde.


 • 15.9.2016
 • Nabízíme stále ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na multikulturní výchovu na ZŠ. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 15.9.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 28.7.2016 Workshop projetu FLY
 • 28.7.2016 se naši zaměstnanci účastnili workshopu projetu FLY, který se zabývá finanční gramotností. I Vy si můžete ZDARMA vyzkoušet e-learningový kurz, který se v rámci projektu FLY realizoval. Odkaz na e-kurz v češtině naleznete zde. Další informace fly-project.eu/about-onas-cz./


 • 28.6.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu. Jedná se o výstupy zaměřené na, rozvíjení kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 27.6.2016
 • Podporujeme multikulturní výchovu na ZŠ. Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 2.5.2016Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Další informace zde.


 • 30.3.2016Nabízíme Vám školení Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele v online formě ZDARMA.
 • Kurz byl vytvořen v rámci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. Kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele je složený z následujících témat: práce v týmu, úspěšná komunikace, kreativní myšlení, brainstorming, komunikace v obtížných a problémových situacích, asertivní jednání, emoční inteligence a organizace práce. zde


 • 1.3.2016
 • Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informaci zde.


 • 10.12.2015Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0013
 • Dovolujeme si Vám nabídnout možnost využít ZDARMA e-learningový kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele složený z několika témat. Tento e-learningový kurz vzniknul při realizaci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt byl zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. V souvislosti se zvládáním zátěžových situací ve škole a s řešením konfliktních situací spojených mj. s rostoucím agresivním chováním žáků mezi sebou i vůči pedagogům. E-learningový kurz zahrnuje rovněž rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pedagogů. Jedná se o moderní a atraktivní formu dalšího vzdělávaní, které je pro Vás zdarma v rámci udržitelnosti projektu. Bližší informace zde.


 • 5.11.2015Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na potírání rasismu, xenofobie a zvyšování multikulturní výchovy u dětí ve věku 11 – 15 let a to formou her. Výstupy projektu a další informace získáte zde


 • 3.11.2015Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Podporujeme kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Výstupy projektu ZDARMA na www.vstricnaskola.cz


 • 15.9.2015VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: Vstřícná Škola, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003 Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy, V případě zájmu můžete navštívit naše webové stránky projektu www.vstricnaskola.cz


 • 12.9.2015Podpora multikultury pokračuje!
 • Podrobnosti ke stažení zde.


 • 4.6.2015Podpora multikultury pokračuje
 • V současné době máte možnost využít výukové materiály i ostatní výstupy projektu Podpora multikulturní výchovy na ZŠ – rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/02.0006, který byl spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR. Jedná se o výstupy zaměřené k problematice a rasismu a xenofobie pro výuku žáků, pro přípravu pedagogů škol a širokou veřejnost. Veškeré informace o projektu, včetně přístupů k výstupům, získáte na stránkách projektu http://www.multikulturazlin.cz a http://test.multikulturazlin.cz, kde je po registraci volně přístupný e-learning. E-learningové moduly pro pedagogy jsou zaměřeny na témata: Islám a evropská kultura, Migrace, Obraz cizinců, Migrace a rozvoj. Pro žáky jsou zpracovány následující témata: Sociálně komunikační dovednosti, Komunikace ve skupině, Etnické menšiny, Problematika běženců, Soužití kultur, Rasismus a xenofobie, Střet civilizací, Sociální vyloučení a chudoba. Budeme rádi, když využijete naše výstupy a případně nám poskytnete zpětnou vazbu. Leták ke stažení zde.


 • 15.4.2015Vzdělávací klíč
 • Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele reportu, podrobnosti ke stažení zde.


 • 29.9.2014PROACT Newsletter 2
 • 29.9. se ve franzouzském Bordeaux konala závěrečná konference projektu PROACT. O tom, co se na ní událo se dozvíte v následujícím reportu, který je ke stažení zde.


 • 9.7.2014PROACT Newsletter
 • V rámci projektu PROACT vyšel první Newsletter, který Vás stručně seznámí s projektem samotným a jeho pilotním školením, které proběhlo v České republice a účastnilo se jej pět neziskových organizací z různých oborů. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 15.3.2014Setkání partnerů projektu v Ostravě
 • Ve dnech 10. - 11. března 2014 se v Ostravě konalo setkání partnerů projektu ProACT. Cílem tohoto projektu je přenesení francouzské metodiky DLA do ostatních zemí zapojených do projektu. DLA metodika slouží k diagnostice neziskových organizací a posílení jejich managementu. Účelem Ostravského setkání bylo zhodnotit, čeho již bylo v projektu dosáhnuto a probrat plán na následující měsíce. Ty budou pro projekt klíčové, jelikož během nich budou probíhat školení a sezení s neziskovými organizacemi, jejich hodnocení a následná práce na zefektivnění jejich vnitřních procesů. Každá z těchto organizací získá certifikát potvrzující jejich účast v prvním kole školení ProAct. Dalším tématem bylo vytvoření konceptu a naplánování závěrečné konference, která se bude konat v září 2014 v Bordeaux. V rámci konference vystoupí nejen partneři projektu, ale také místní národní agentura, zastupitelé města a neziskové organizace, pro které budou navíc připraveny různé workshopy.


 • 2.12.2013Setkání školitelů projektu Proact v Bordeaux
 • Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběhlo ve francouzském Bordeaux setkání partnerů projektu ProAct za účelem předání metodiky využití diagnostického nástroje, jež je zároveň jeden z hlavních výstupů tohoto projektu. Hlavním cílem mítinku bylo představit a ukázat práci s inovativním diagnostickým nástrojem, který byl vyvinut právě ve Francii, a v rámci projektu ProAct má dojít k jeho přenesení do ostatních partnerských zemí. Hlavním důvodem pro vyvinutí metodiky DLA byla potřeba zlepšit efektivitu práce a řízení v neziskových organizacích vzhledem k jejich misi, a také naučit manažery takovýchto organizací přizpůsobovat se probíhajícím kontextuálním změnám. Základním kamenem metodiky je diagnostický nástroj v podobě podrobného dotazníku, díky kterému konzultant zjistí současný stav v instituci a na jeho základě pak vytvoří soubor doporučení vedoucích ke zlepšení situace. Tato doporučení jsou pak předána a vysvětlena zástupcům organizace v průběhu osobních konzultací. Na pětidenním setkání byla lektorům z partnerských organizací projektu představena celá metodika použití nástroje a zároveň si mohli diagnostiku v praxi vyzkoušet na dvou neziskových organizacích. Velkým přínosem pro pochopení celého procesu byly také příklady dobré praxe, které představili lidé z neziskových organizací, kteří s nástrojem DLA již pracovali.


 • 13.5.2013Všechny barvy duhy
 • Uplynul více než rok od úspěšného ukončení realizace projektu „Všechny barvy duhy“ (reg.č.: CZ.1.07/1.2.08/03.0011) a projekt vstoupil do fáze hodnocení jeho udržitelnosti. Při realizaci projektu vznikla příručka Hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy a Hry podporující multikulturní snášenlivost mezi dětmi. Všechny tyto materiály byly rozšířeny mezi 17 středisek volného času a domů dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Hry a příručky byly díky tomu využívány na dětských letních táborech, nebo při akcích Dětského studentského parlamentu města Uherské Hradiště. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 22.4.2013Proact Školení
 • Ve dnech 16. – 18. 4. 2014 se v Ostravě konalo pilotní školení projektu ProACT, který si klade za cíl podpořit kapacity neziskových organizací pomocí francouzské metodologie DLA. Ta vede ke zvýšení znalostí a zdokonalení klíčových pracovních kompetencí manažerů, zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací a zároveň je učí jak vlastní organizaci lépe řídit a posilovat. Projekt do českého prostředí přenáší francouzské inovativní řešení, které funguje již 7 let. Jeho úspěšnost potvrzuje také to, že projekt získal podporu francouzské vlády. Každý z partnerů projektu se snaží adaptovat metodiku na potřeby a podmínky neziskového sektoru jeho země. Důležitou roli v adaptačním procesu hraje pilotní testování – série školení, on-site konzultací a workshopů, díky kterým český projektový tým získá cenné poznatky k přizpůsobení a lepšímu uplatnění metodiky v tuzemském prostředí. Na třídenním školení, které odstartovalo pilotní testování, se sešli zástupci šesti neziskových organizací z celé republiky různých velikostí a poslání. Mezi účastníky byli ředitelé organizací, projektoví manažeři nebo koordinátoři. Účastníci očekávají, že jim kurz pomůže zvýšit profesionalitu organizace, upravit vnitřní systémy, naučit se jak správně motivovat členy organizace či jak efektivně spolupracovat s jinými organizacemi. S naplněním těchto očekávání jim bude pomáhat hodnotitel skrze konzultace a návštěvy v organizacích. Úkolem hodnotitele je navést organizaci správným směrem, sledovat vývoj probíhajících změn a napomoci ji v jejím rozvoji. Po krátkém představení následovala teoretická část, během které byly účastníkům představeny klíčové oblasti, na které se školení zaměřuje. Na začátku sezení se účastníci seznámili s životním cyklem organizace, jeho jednotlivými etapami a různými organizačními modely. Velká část školení byla věnována hodnocení organizace - jak organizaci hodnotit, k čemu je hodnocení prospěšné a jak jej správně provést. Na to navazovala témata týkající se rozvoje a změny – jakmile si organizace uvědomí, kde má nedostatky, je čas s nimi pracovat a chyby napravit. V neposlední řadě diskutovali účastníci školení o správě organizace, jejich hodnotách, významu a poslání, zdroji – jak lidskými, tak finančními, a také o vztazích organizace s okolím a zainteresovanými stranami. Účastníci jsou nyní díky školení schopní lépe rozpoznat výchozí situaci, ve které se jejich organizace nachází, a tím také určit problematické oblasti. Po ukončení třídenního školení, jehož účelem bylo především předat účastníkům teoretické znalosti a podklady pro budoucí práci, už bude více záležet na samotných účastnících, jak s nabytými znalostmi naloží a využijí je ve prospěch své organizace. V tom jim bude samozřejmě nápomocen také hodnotitel, který bude na celý proces dohlížet.


 • 28.3.2013Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji
 • Projekt Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji, reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/74.00064, se zaměřuje na zvýšení kvalifikace osob starších 50ti let a tím zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v Olomouckém kraji. V rámci projektu cílová skupina prošla pracovní diagnostikou na jejímž základě byl CS vypracován profesní plán a následně určen vhodný rekvalifikační kurz. V průběhu měsíců ledna- března prošla CS rekvalifikačními kurzy Prodavač, Pracovník v sociálních službách a rekvalifikačním kurzem na PC. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro CS a umisťování CS na tato pracovní místa, která jsou podpořena mzdovými příspěvky.


 • 22.3.2013Zaloguj se- transfer inovace
 • Projekt ZaL.O.G.uj se- transfer inovace, reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00352 se zaměřuje na podporu nezaměstnaných osob do 25 let v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu dochází k transformaci již osvědčené metody L.O.G., která je aplikována pro tuto CS v Itálii, do českého prostředí. V měsíci březnu byl realizován týdenní seminář v Itálii, na kterém probíhalo předávání zkušeností a seznamování s metodou L.O.G. Tohoto semináře se zúčastnili jak experti partnera, tak naši experti, kteří převzaté zkušenosti aplikují v českých podmínkách. V současné době dochází k přípravám druhého týdenního semináře, který nyní proběhne v ČR .


 • 20.3.2013Sociální pracovníci
 • V projektu Podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském kraji, reg.č.: CZ.1.07/3.2.03/04.0024, v současné době dochází k náboru cílové skupiny a zpracovávání materiálů pro následné vzdělávání. Toto vzdělávání bude probíhat kombinovanou formou (prezenční forma-zkušený lektor, důraz na praktický nácvik aktuálních témat, distanční forma-profesionálně zpracované interaktivní e-learningové opory).


 • 22.2.2013Vstřícná škola
 • V rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003, který je realizován z OP VK, byly vytvořeny také e-learningové opory s názvem Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Jedná se o distanční studijní materiál jak pro pedagogy již zapojené do projektu, tak i pro další pedagogy ze Zlínského kraje. E-learning bude sloužit ke zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol bez speciální pedagogiky v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP a integrace žáků s SVP do běžné třídy. Obsahuje témata jako např.: inkluzivní vzdělávání; osoba učitele v inkluzivní škole; žáci s SPU a jejich inkluze; metody podporující inkluzivní vzdělávání; hodnocení v inkluzivním vzdělávání; případové studie a jejich řešení. 22. 2. 2013 proběhlo pilotní ověření e-learningu pedagogickými pracovníky ze Základní školy Vsetín, Ohrada 1876, kterého se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků, z toho 5 žen a 1 muž. Všichni zúčastnění hodnotili e-learnigovou formu vzdělávání kladně.


 • 23.1.2013Vstřícná škola
 • Realizace projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 se pomalu završuje. V září 2012 proběhl workshop s rodiči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), na který navázala příručka Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje. V závěru roku 2012 byla vytvořena druhá příručka s názvem Neklidné, nesoustředěné dítě, která je nepřímým pokračováním příručky první. Je určena rodičům dětí se speciálními potřebami. Témata příručky se zaměřují na seznámení s lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD); na hlavní výchovné zásady důležité pro výchovu děti s LMD; na jejich charakteristické projevy (poruchy motoriky, aktivity, emoční poruchy atd.). Dále příručka nabízí cvičení a hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uklidnění dětí s LMD. Jedná se o široce využitelnou příručku pro všechny, kteří se s neklidným, nesoustředěným dítětem setkávají, a to nejen v rodině.


 • 10.12.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Další aktivitou projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 bylo stínování pedagogickými pracovníky v AMEO (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.) a v metalografické laboratoři. Zde měli možnost sledovat procesy při přípravě vzorků pro studium struktur oceli a následné vyhodnocování struktur oceli na různých typech metalografických mikroskopů. I tato aktivita sloužila pedagogům ke sběru materiálu pro zadané výstupy.


 • 12.11.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • V rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 se má cílová skupina, resp. pedagogičtí pracovníci ze středních škol v Moravskoslezském kraji zúčastnit mj. exkurzí. První exkurze se uskutečnila dne 25. 10. 2012 a zúčastnili se jí všichni zapojení pedagogové. Průvodcem exkurze pro Trase č. 2 – Prvovýroba – byl Ing. Zela, dlouholetý zaměstnanec společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Během exkurze měli pedagogové možnost sbírat materiál pro výstupy z projektu, a to pro tvorbu pracovních listů pro žáky a pro závěrečnou práci z odborné praxe.


 • 17.10.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byly v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně realizovány poslední vzdělávací aktivity ve školním roce 2011/2012 a to pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ. Tímto došlo k realizaci všech plánovaných aktivit pro studenty v rámci projektu.

  Na tyto aktivity v novém školním roce 2012/2013 navázal workshop pro rodiče dětí se SVP (spec. vzděl. potřeb.) na ZŠ Kvítková ve Zlíně realizovaný dne 13.9.2012. Účelem realizace tohoto workshopu bylo seznámení rodičů s aktivitami, které jsou na škole pro podporu studentů se SVP realizovány. Došlo také k seznámení rodičů s možnostmi, jak podporovat děti se SVP v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit a to prostřednictvím příručky Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje.


 • 17.10.2012Aktivní 50+
 • V rámci projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 v současné době probíhá vyhledávání zbývajících pracovních míst pro účastníky projektu a jejich následné zaměstnávání. Doposud se podařilo nalézt celkem tři pracovní místa a to na střední Zahradnické škole, jedno pracovní místo v květinářství u paní Lydie Neuwerthové. Další pracovní místa se podařila nalézt u společnosti AFM s.r.o., Dopravní podnik města Ostravy a.s., u společností Ferona a Radovan Maxner.


 • 17.10.2012Program 50 plus
 • V projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu, na kterých bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku zaměstnáno 9 osob- z toho 5 osob na plný úvazek a 4 osoby na úvazek poloviční. Všechny zaměstnané osoby na nalezených pracovních místech stále setrvávají.


 • 19.9.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 30. 8. 2012 proběhly v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách školicího střediska ArcelorMittal Ostrava, a. s. kurzy. Tyto kurzy jsou součástí vzdělávacího programu ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH OBORŮ (hutnictví, strojírenství, koksárenství a vedení hutního podniku) v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzů se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci ze zapojených škol, a to ze Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně, Ostrava, p. o., Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, p. o., SPŠ, OA a JŠ s právem vykonávat státní jazykovou zkoušku, Frýdek-Místek, p. o. a ze Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice. Cílem bylo předat pedagogickým pracovníkům informace k zaměření kurzů Hutník – Koksař, Strojař – elektrikář, Manažer v hutním podniku, Ekonom v hutním podniku. Lektory kurzů pracovníci společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující firmu ArcelorMittal, Ostrava, a.s. Na závěr kurzů proběhla diskuse k organizačnímu zajištění odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s.


 • 3.8.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byla v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně den 6.6.2012 realizována poslední vzdělávací aktivita pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ vedená lektorkou Mgr. Zonnou Bařinkovou. Aktivity na téma „Rozvoj tolerance“ se zúčastnili studenti 7.B. Paní Mgr. Zonna Bařinková dále v tomto měsíci ukončila realizaci mentoringu pedagogických pracovníků ve výuce. Poslední realizovaný mentoring proběhl dne 1.6.2012 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně. Projekt Vstřícná škola se nezaměřuje pouze na studenty a pedagogy, ale také na rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je pro ně vytvářena příručka „Rozvíjíme své děti“. Tato příručka bude obsahovat metodiku a praktické návody pro rodiče, aby mohli lépe podpořit své děti v jejich vzdělávání a smysluplném využití volného času.


 • 3.8.2012Aktivní 50+
 • V projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 byl v měsíci červnu ukončen poslední běh rekvalifikačního kurzu Svářeč CO2. Tento běh absolvovaly 2 osoby a obě jej úspěšně dokončily. Tímto došlo k ukončení realizace všech rekvalifikačních kurzů, které byly v rámci projektu poskytovány: Floristka, Řidič sk. D, Svářeč CO2. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro 13 osob z cílové skupiny projektu a jejich následné zaměstnávání. Zaměstnavatelům, u kterých byla či budou osobám z cílové skupiny projektu nalezena pracovní místa, bude poskytnut příspěvek na mzdu.


 • 3.8.2012Program 50 plus
 • V rámci projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu. Na těchto 7 pracovních místech bylo v průběhu měsíců ledna, února a března 2012 zaměstnáno 9 osob. Pěti osobám byla nalezena pracovní místa na hlavní pracovní poměr a to u společností Fishnet s.r.o., Domky plus pozemky s.r.o., MotoFocus.eu s.r.o, MP Invest a.s. a občanského sdružení Centrum mentoringu. Další 4 osoby byly od ledna 2012 zaměstnány na poloviční úvazek, čímž došlo k pokrytí 2 pracovních míst, u společnosti Centrum mentoringu, o.s.


 • 28. 6. 2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 28. 6. 2012 proběhlo v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, p. o. úvodní setkání k projektu. Setkání se zúčastnili ředitelé středních odborných škol a středních odborných učilišť v MSK spolu s jejich pedagogickými pracovníky, kteří se přihlásili do projektu. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující organizaci ArcelorMittal Ostrava, a. s. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s cíli, obsahem a průběhem projektu. Byli také seznámeni s kreditním systémem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Proběhla diskuse na téma odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s., což je stěžejní téma projektu.

Kontaktujte nás
Sedukon o.p.s.
+420 774 004 606 sedukon@sedukon.cz