Právě se nacházíte: Sedukon o.p.s. > Národní projekty

Národní projekty

Seznam realizovaných projektů:

Název projektu Datum zahájení Datum ukončení
Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče 01.01.2020 31.10.2022
Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji – analýza a podpora 01.10.2019 30.09.2021
Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené 01.01.2017 31.03.2019
Vzděláváním k vyšší kvalitě služeb pro duševně nemocné 01.10.2014 31.10.2015
Čtyři roční období aneb polytechnická výchova v MŠ 01.04.2014 30.06.2015
ZaL.O.G.uj se 01.12.2012 31.05.2014
Podnikatelky 2014 - podpora zahájení SVČ žen v Moravskoslezském kraji 01.12.2012 30.11.2014
Podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve ZK 01.10.2012 31.12.2013
Podpora profesních dovedností optiků - tvorba modulů v optice a optometrii 01.09.2012 30.09.2014
Podpora 50+ v Olomouckém kraji 01.04.2012 30.11.2013
Odborná praxe pedagogických pracovníků
vybraných technických oborů v ArcelorMittal
01.06.2012 31.08.2014
Podpora a motivace zaměstnavatelů ve ZK a MK 01.03.2012 31.12.2013
Aktivní 50+ 01.10.2011 31.01.2013
Vstřícná škola 01.09.2011 28.02.2013
Program 50 plus (OP LZZ) 01.05.2011 31.02.2013
Všechny barvy duhy (OP VK) 01.12.2010 28.02.2011
Podpora multikulturní výchovy (OP VK) 01.11.2009 31.12.2011
Vzdělávací klíč (OP VK) 01.01.2010 31.05.2011
ŠÉM (JPD 3) 01.01.2008 31.08.2008
Pojďte s námi do práce (OP RLZ) 01.02.2007 30.06.2008

Kontakt:

V případě zájmu o vstup do projektu nebo dotazům jsem Vám k dispozici zde.Nahoru

Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884


Hlavním cílem projektu je komplexní podpora vedoucí k přístupu k zaměstnání pro osoby z Moravskoslezského kraje hledající zaměstnání (neaktivní osoby pečující o malé děti a osoby na rodičovské dovolené), u nichž se dá předpokládat, že bez intervence by se staly nezaměstnanými. Hlavním cílem je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob.

Projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje, kdy se zapojí cca 40 osob v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022.

Projekt se zaměřuje na:

 • aktivizaci a motivování jedince ke vstupu/návratu na trh práce;
 • individuální řešení bariér vstupu na trh práce;
 • podporu znalostí a dovedností v oblasti trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života a time management;
 • rozvoj klíčových kompetencí;
 • zvýšení informovanosti o aktuálním trhu práce a postavení rodičů malých dětí na něm a zvýšení schopnosti orientovat se na trhu práce;
 • rozvoj kvalifikace a odbornosti;
 • podporu zaměstnanosti.

Cíle budou dosaženy realizací aktivit projektu, jimiž jsou:

 • poradenský program;
 • motivační aktivity:
  • kurz Sladění pracovního a rodinného života;
  • kurz Příprava na pracovní pohovor, oslovení zaměstnavatele, příprava životopisu;
  • kurz Time management rodiče;
  • kurz Vyhledávání pracovních příležitostí na pracovních serverech;
  • Diskuse s v minulosti dlouhodobě nezaměstnaným/neaktivním rodičem – příklad dobré praxe;
  • Význam práce pro rozvoj rodiče a jeho životní spokojenost;
 • rozvoj základních kompetencí:
  • rozvoj IT kompetence ve více úrovních a tématech;
  • rozvoj komunikační kompetence;
  • rozvoj finanční gramotnosti;
  • rozvoj pracovních kompetencí;
 • rekvalifikace/profesní kvalifikace;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, adaptační poradenství.

Nahoru

Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji – analýza a podpora

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537


Hlavním cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět tak k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských u cílové skupiny projektu.

Projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje a bude zapojovat cca 60 žen v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.

Projekt se zaměřuje na 2 problémy:

 • genderové stereotypy ovlivňující výběr profese;
 • nízké povědomí o přetrvávajících nerovnostech mužů a žen na trhu práce a jejich příčinách.

Oba problémy negativně ovlivňují trh práce a omezují realizaci žen na trhu práce. Neřešení problémů má negativní důsledky na postavení žen na trhu práce i na jejich zaměstnanost, jelikož omezuje jejich působení na trhu práce jen na některé profese. Zároveň neřešení problému má i negativní důsledky pro zaměstnavatele, kteří mají v současnosti zvýšenou poptávku po pracovní síle a v důsledku stereotypního uvažování si neuvědomují možnost zapojit ženy na některé pozice.

Z těchto důvodů se projekt zaměřuje na následující projektové aktivity:

 • zpracování genderově senzitivní analýzy trhu práce v regionu;
 • právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci;
 • zvýšení kvalifikace některých účastnic v genderově nestereotypních profesích;
 • osvěta za účelem potírání genderových stereotypů vedoucích k nerovnostem na trhu práce.

Přehled genderově senzitivních analýz trhu práce v regionu:

Přehled genderových novin:


Nahoru

Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170


Stručný obsah projektu:

Cílem projektu bylo zlepšit postavení osob po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce prostřednictvím komplexní podpory rodičů. Jednalo se o kombinaci aktivit zaměřených na osobnostní a odborný rozvoj, poradenství, zvýšení motivace, kompetencí, informovanosti o postavení rodičů na trhu práce, podporu zaměstnanosti nezaměstnaných rodičů, slaďování rodinného a pracovního života.

Projekt byl realizován na území Moravskoslezského kraje a bylo zapojeno více než 80 účastníků v období od 1. 1. 2017 do 31. 03. 2019.

Projekt řešil problém návratu osob po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce. Návrat rodiče malého dítěte na trh práce je náročný a představuje určitou změnu v životě rodiče. Vzhledem k tomu, že rodiče jsou obvykle dlouho mimo trh práce, ztrácejí s ním kontakt, tak ztrácejí jistotu, že na něm uspějí. Dále se setkávají s novou překážkou, jak skloubit kvalitní péči o dítě a zároveň plnit všechny pracovní povinnosti. S ohledem na měnící se požadavky zaměstnavatelů může být původní profese nevyhovující a neslučitelná s péčí o dítě.

Z těchto důvodů jsme připravili pro účastníky následující projektové aktivity:

 • Informování rodičů, koučink a individuální podporu zaměřenou na přípravu rodiče na návrat na trh práce, podporu jejich sebevědomí, sebedůvěry, schopnosti sladit pracovní a rodinný život.
 • Motivační kurzy se zaměřením na podporu motivace ve vztahu k uplatnění na trhu práce, problematiku postavení rodičů na trhu práce, rozvoj rodičovských kompetencí, Time management, slaďování rodinného a pracovního života, sebedůvěru a její budování a zvládání stresu.
 • Kurz finanční gramotnosti zaměřen na rozvoj znalostí v oblastech managementu rodinných financí, finanční trh-bankovní a nebankovní sféra, orientace ve finančních službách a produktech, spoření, úvěry, hypotéky, bonita, dluhová past atd.
 • Profesní poradenství složené z vytvoření strategických plánů rozvoje účastníků a zprostředkování zaměstnání pro nezaměstnané rodiče s finančním příspěvkem pro zaměstnavatele.
 • Odborné vzdělávání s cílem zvýšení nebo změny kvalifikace účastníků, jejichž kvalifikace je neuplatnitelná na trhu práce, nebo nejsou schopni vykonávat svou stávající kvalifikaci z důvodu potřeby sladit práci s péčí o dítě.

Vzděláváním k vyšší kvalitě služeb pro duševně nemocné

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00033


Stručný obsah projektu:

Sociální práce s duševně nemocnými je náročná činnost předpokládající vysokou odbornost personálu, jež ji vykonává. Jedná se o specifickou práci. V projektu budou proškoleni především pracovníci v sociálních službách v některých potřebných aspektech této práce, aby byli schopni ji kvalitně a profesionálně vykonávat. Jedná se často o rekvalifikované pracovníky, rekvalifikační kurz nemůže zahrnout v dostatečné míře specifika práce s duševně nemocnými.Projekt formou vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků posiluje znalosti, schopnosti a dovednosti těchto osob v oblasti péče o duševně nemocné. Projekt je 13-ti měsíční. Bude realizován v Jihomoravském a Zlínském kraji pro cílovou skupinu pracovníků v oblasti soc. služeb.

Koncepce projektu je následující. Bude vytvořeno 5 vzdělávacích programů na míru, dle identifikovaných potřeb pracovníků v oblasti sociálních služeb, které budou akreditovány:

 • Preterapie v praxi
 • Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Přístup k lidem s traumatickým zážitkem
 • Práce s lidmi s duální diagnózou
 • Alternativní komunikace u klientů s afázií
 • Problematika duševních nemocí, sociální práce s klienty s duševním postižením

Cíle projektu:

Cílem projektu je posílit znalosti, schopnosti a dovednosti osob, které pečují o duševně nemocné, a tím zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných duševně nemocným, vč. podpory jejich integrace do společnosti. Cíle bude dosaženo dalším vzděláváním pracovníků v oblasti sociálních služeb na míru jejich požadavkům. Vzdělávání proběhne kombinovanou formou. Výstupem projektu bude 144 proškolených kurzoosob v 6 vzdělávacích programech, z nichž 5 bude v projektu nově vytvořeno a akreditováno. Podpořená odbornost pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se pozitivně projeví v kvalitě jimi poskytovaných sociálních služeb.


Nahoru

Čtyři roční období aneb polytechnická výchova v MŠ

registrační č. CZ.1.04/3.4.04/88.00289


Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Tohoto cíle dosáhneme podporou profesního rozvoje min. 222 učitelů/lek/kurzoosob z MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v MSK, OLK a ZLK ve shodě s kurikulární reformou.

Další cíle projektu:

 • poskytnout celkem min. 222 kurzoosobám z MŠ v MSK, ZLK a OLK seznámení s materiály, nářadím, nástroji, metodami a postupy využitelnými v polytechnické výchově v MŠ a ty následně přenést do své každodenní práce v MŠ v MSK, OLK a ZLK
 • vytváření a fixování správných pracovních postupů a návyků
 • podpora touhy tvořit a práci zdárně dokončit
 • posílení zájmu o technické obory a přenesení do své každodenní práce v MŠ
 • používání jednoduchých nástrojů, materiálů a technik zpracování ve shodě s technickým rozvojem v 21. století, využitelným pro koncovou skupinu, tj. pro děti z MŠ
 • přispět k propojení teorie a praxe, a tímto přispět k obohacení polytechnické výchovy v MŠ v MSK, OLK a ZLK

Všechny cíle budou směřovat k naplnění cílů RVP/PV v MŠ (Dítě a jeho svět, Dítě a jeho psychika a Dítě a společnost). Kurzy osobnost. a sociál. rozvoje napomohou k rozvoji cílů v oblasti RVP/PV v MŠ. Cílů chceme dosáhnout realizací vzdělávacího programu, který bude v projektu akreditován ze strany MŠMT v režimu DVPP (do konce realizace projektu) pro celkem min.36 učitelů/lek MŠ v MSK, OLK a ZLK.

Výstupy projektu:

 • Odborné akreditované kurzy DVPP pro PV v MŠ (5x)
 • Kurzy osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků v rámci DVPP (3x)
 • E-portál jako zdroj nápadů pro pedag. pracovníky MŠ v rámci PV v MŠ, vč. webového komunikačního portálu pro výměnu zkušeností při práci v MŠ v rámci PV dle RVP a EL programu Jak na to v MŠ
 • Příručka dobré praxe (ukázky výrobků vzniklých v rámci kurzů projektu, vč. jednoduchých pracovních návodů a fotodokumentace)
 • Závěrečná eval. Zpráva
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Moravcová
projektový manažer
moravcova@sedukon.cz

Nahoru

ZaL.O.G.uj se- transfer inovace


Partneři projektu: Fairkey Browns srl (Itálie)
Trvání projektu: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014

Projekt ZaL.O.G.uj se přenáší do českého prostředí inovativní metodu L.O.G. – Learning Opening Group – podpory vstupu mladých nezaměstnaných osob na vstup na trh práce založenou na specifických potřebách mladých lidí, posilující odbornost, informovanost a seberozvoj mladých lidí s využitím ICT, programů na rozvoj kompetencí (mj. metakognitivní kompetence) a znalostí na trhu práce a sdílení zkušeností. To vše s cílem podpořit vstup mladých lidí na trh práce.

Výstupy projektu:

 • Semináře
 • Konference
 • Webové stránky
 • Příručka
 • Rekvalifikační kurzy

V rámci projektu jsme vytvořili webovou platformu, která poskytuje mladým nezaměstnaným prostor pro vzájemné setkávání a setkávání s pracovními poradci. Podporuje sdílení informací, zkušeností a poznatků členů LOG z oblasti trhu práce. Odkaz na webovou platformu je http://www.zalogujse.cz. Webová platforma byla v průběhu projektu aktualizována a nyní je již ve své finální podobě.

Struktura webu je následující:

 • Kontakty na pracovní poradce, pracovní poradenství
 • Chat
 • Diskuzní fórum
 • Kontakty na poskytovatele podpory
 • Informace o podpoře L.O.G.
 • Hlavní menu:
  • Informace o trhu práce
  • L.O.G. motivačně vzdělávací aktivity
  • Pracovní nabídky
  • Příklady dobré praxe

V průběhu projektu jsme zrealizovali celkem 4 běhy všech čtyř vzdělávacích programů - Program aktivizace a motivace, Pracovně právní program, Program posílení metakognitivních kompetencí a Program posílení pracovních kompetencí. Do projektu se zapojilo 50 osob z MSK, prezenčních kurzů se zúčastnilo 41 účastníků a rekvalifikací 23 účastníků. Celkově jsme proškolili 139 úspěšných absolventů v prezenčních vzdělávacích kurzech a 16 úspěšných absolventů rekvalifikací. V případě zájmu najdete veškeré podklady pro metodu LOG, návodnou příručku a příklady dobré praxe na webové platformě projektu: http://www.zalogujse.cz.


Nahoru

Podnikatelky 2014 - podpora zahájení SVČ žen v Moravskoslezském kraji

registrační č. CZ.1.04/3.4.04/88.00289

Cílová skupina projektu:

Ženy začínající podnikaní v Moravskoslezském kraji. Velikost cílové skupiny je 60 osob.

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu samostatně výdělečné činnosti žen z Moravskoslezského kraje. Poskytne ženám začínajícím s podnikáním odborné vedení a zázemí pro přípravu jejich podnikatelských plánů, předá nezbytné informace pro zahájení a úspěšnou realizaci podnikání. Rovněž dodá ženám odvahu a individuální podporu pro realizaci jejich podnikatelských plánů do praxe.

Přínosem tohoto projektu je komplexní přístup k ženám v oblasti podpory zahájení podnikání, a tím zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zvýšení počtu OSVČ žen přispěje k rovným příležitostem mužů a žen na trhu práce.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pomoc při zahájení samostatně výdělečně činnosti 60 žen v MSK.

Cílová skupina bude zapojena do těchto aktivit:

 1. cyklus workshopů Slaďování pracovního a rodinného života
 2. semináře zaměřené na komunikaci se zákazníky, obchodní dovednosti a správa e-shopu
 3. e-learningové vzdělávání (právo, daně, finance, dotace, granty apod.)
 4. semináře k tvorbě podnikatelského plánu
 5. využití poradenství a konzultací pro řešení individuálních otázek v problematice zahájení podnikání OSVČ
 6. průběžné využívání webového portálu projektu


Přihláška do projektu ke stažení zde .Nahoru

Podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském kraji

reg. č. CZ.1.07/3.2.03/04.0024

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rozšíření a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, zvýšit kvalitu pracovní síly v oblasti sociálních služeb, přispět k zabránení syndromu vyhoření mezi pracovníky v sociálních službách a posílit informovanost o nabídce dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji.

Cílů projektu dosáhneme tvorbou inovativních modulů (kombinace prezenční formy a e-learningu), jejich evaluací, pilotním ověřením, úpravou do finální podoby a zařazením do nabídky dalšího vzdělávání naší společnosti.

Do projektu zapojíme 40 zástupců cílové skupiny, kteří se budou podílet na pilotním ověření modulů průměrně v rozsahu 1-3 na sebe nenavazujících modulů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru

Podpora profesních dovedností optiků - tvorba modulů v optice a optometrii

reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0126

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je v souvislosti s rozvojem a novými trendy v oborech oční optiky rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pro pracovníky působících v optickém odvětví.

Cíl bude naplněn vytvořením a pilotním ověřením 4 modulů za účelem zvýšení profesních znalostí cílové skupiny o aktuální odborné informace, novinky, nové možnosti v optice a optometrii, a to vše pro zvýšení kvality a profesionality výkonu práce cílové skupiny.

Obsah projektu:

V projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly:

 1. Multifokální čočky
 2. Brýlové čočky pro sport a volný čas
 3. Optické pomůcky pro sport, volný čas a nové trendy v obrubách (kontaktní čočky)
 4. Práce optometristy - aktuální přístupy v optometrii, vyšetřovací metody.

Dle požadavků a možností cílové skupiny budou moduly připraveny kombinací prezenčního vzdělávání (3 dny/modul) a e-learningem (rozsah celkem 80 hod.).

Záměrem projektu je v návaznosti na rozvoj oborů optického odvětví, zjištěné potřeby cílové skupiny, ale také požadavky zaměstnavatelů, zvýšit odborné znalosti a posílit konkurenceschopnost cílové skupiny očních optiků s využitím inovativních forem vzdělávání.

Cílovou skupinou:

Cílovou skupinu projektu představují účastníci dalšího vzdělávání, tj. pracovníci očních optik Moravskoslezského kraje (např. z Ostravy, Hlučína, Opavy), kteří s ohledem na nové trendy a novinky v optickém odvětví považují za potřebné získat aktuální odborné znalosti, dovednosti a informace pro zvýšení své konkurenceschopnosti a pro poskytování kvalitního výkonu své profese nebo dle požadavků jejich zaměstnavatelů.

Celkem bude do projektu zapojeno 12 pracovníků očních optik, účastníků dalšího vzdělávání.

Výstupy projektu:

V rámci projektu budou vytvořeny 4 nové produkty, tj. 4 nové vzdělávací moduly v těchto oblastech:

 1. Multifokální čočky
 2. Brýlové čočky pro sport a volný čas
 3. Optické pomůcky pro sport, volný čas a nové trendy v obrubách (kontaktní čočky)
 4. Práce optometristy-aktuální přístupy v optometrii, vyšetřovací metody

Každý z modulů se bude skládat z metodiky, prezenční části a e-learnigové části. Jednotlivé moduly budou pilotně ověřeny cílovou skupinou.

Realizátor projektu: SEDUKON o. p. s.

Dne 15.2.2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení k zakázce - Materiál, pomůcky a nářadí pro pilotáž modulů, zde naleznete zadávací dokumentaci a krycí list k nabídce.
Zadávací dokumentace
Krycí list

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru

Podpora 50+ v Olomouckém kraji

Reg. číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00064

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob a osob ohrožených na trhu práce starší 50 let v Olomouckém kraji prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů/opatření APZ.

 • V rámci projektu bude podpořeno 35 osob
 • Uchazečům bude provedena pracovní diagnostika a nabídnuto motivační pracovní poradenství
 • Vybraní uchazeči se zúčastní rekvalifikace v oborech:
  • obsluha osobního počítače,
  • prodavač (ka),
  • pečovatel (ka) 2x
 • 18 účastníků bude umístěno na pracovní místa, z toho:
  • 4 na nová pracovní místa
  • 14 na volná stávající pracovní místa

Nahoru

Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal

reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit odborný profesní rozvoj 20 pedagogických pracovníků vybraných technických oborů SOŠ a SOU v MSK v oblasti odborného vyučování a oborových kompetencí prostřednictvím jejich účasti na odborné praxi formou stínování.

Obsah projektu

Pro pedagogické pracovníky bude připraven vzdělávací program, který bude v průběhu projektu akreditovaný MŠMT v režimu DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou vzdělávací program absolvovat jak prezenčně, tak distančně. Prezenční formu budou pedagogičtí pracovníci absolvovat v rámci odborných kurzů, odborných stáží, resp. stínování a exkurzí dle jejich zaměření. Distanční forma proběhne formou e-learningu.

Cílovou skupinou

projektu je 20 pedagogických pracovníků středních škol v Moravskoslezském kraji, jejichž pracovní náplní ve školské praxi je výuka oborů hutnictví, koksárenství, popř. obory příbuzné. Jedná se o učitele středních odborných škol a středních odborných učilišť. V rámci projektu budou mít pedagogičtí pracovníci možnost seznámit se v reálu s pracovním zázemím a pracovními činnostmi ve společnosti ArcilorMittal Ostrava, a. s. prostřednictvím stínování a exkurzí

Výstupy projektu

 1. 100 originálních pracovních listů (20 PP x 5 PL)
  Pedagogičtí pracovníci středních škol v MSK budou v průběhu zpracovat zadané výstupy. Půjde o zpracování pracovních listů, které budou využity v rámci výuky na SŠ v MSK se zaměřením na hutnictví a koksárenství a obory s tím spojené.
 2. 1x vzdělávací program
 3. 1x e-learningový kurz
 4. 4x studijní materiál ke kurzům v prezenční formě

Realizátor projektu: SEDUKON o. p. s.

Spolupracující organizace: ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru

Podpora a motivace zaměstnavatelů ve ZK a MK v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00273

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Cílovou skupinou projektu je:

 • 7 zaměstnavatelů - podniků ze Zlínského a Moravskoslezského kraje
 • 14 zaměstnanců - personalistů/manažerů/vedoucích pracovníků zapojených podniků

Cílů projekt dosáhne prostřednictvím klíčových aktivit:

 • Genderový audit v zapojených firmách
 • Genderová optimalizace podnikových systémů RLZ
 • Školení v genderové problematice pro personalisty/management zapojených firem - přínosy uplatňování
 • Rovné příležitosti a slaďování, transfer přínosů, příklady dobré praxe pro zaměstnavatele
 • E-learning: Jak vytvořit genderově příznivou firmu
 • Publicita projektu

Realizátor projektu: Euroface Consulting s.r.o.

Partneři projektu:

 • Sedukon o. p. s.
 • Město Kroměříž
 • Knihovna Kroměřížska

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Nahoru

Aktivní 50+

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00251

Cílem projektu je zprostředkování 13 pracovních míst pomocí užití komplexního přístupu:

 • pracovní diagnostiky
 • profesního a oborového vzdělávání
 • motivací a poradenstvím

Projekt přispívá k:

 • Posílení motivace ke vstupu na trh práce
 • Zlepšení informovanosti o trhu práce
 • Zvýšení a rozšíření kvalifikace
 • Pracovní integraci

Co Vám nabízíme?

Máme pro Vás připraveny semináře:

 • Trh práce v Moravskoslezském kraji
 • Změna je příležitost
 • Asertivita a řešení konfliktů
 • Komunikační dovednosti
 • Setkání s člověkem, který si našel novou práci po padesátce

a kurzy:

 • PC kurz


Nahoru

Vstřícná škola

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0003

Projekt je zaměřen na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cílovou skupinu tvoří žáci a pedagogové 2. stupně ze ŽS Ohrada Vsetín a ZŠ Zlín, Kvítková.a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem projektu je podpora rovných příležitostí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a vytváření pozitivního klimatu na dvou zapojených školách ze Zlínského kraje.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím:

 • Aktivit rozvíjející kompetence žáků
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Tvorby vzdělávacího programu – e-learningové opory Inkluzivní vzdělávání pro Pedagogy
 • Vytvoření příručky Rozvíjíme své děti a workshopů pro rodiče žáků se speciálními vzd. potřebami

Další informace a výstupy projektu k dispozici na www.vstricnaskola.cz

Přístup na e-learning pro pedagogy: http://elearning.vstricnaskola.cz

Aktuálně zajišťujeme udržitelnost projektu - bližší informace zdeNahoru

Program 50 plus

Reg. č. projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00111

Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob starších 50 let v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je prostřednictvím individuálního přístupu a poradenství poskytnout podporu 28 vybraným účastníkům projektu – 16 uchazečům a 12 zájemcům o zaměstnání starších 50 let.

Projekt přispěje k řešení konkrétní situace a problémů účastníků projektu na trhu práce prostřednictvím:

 • Poskytování individuální podpory a motivace cílové skupině (pracovní, bilanční diagnostika, konzultace, individuální pracovní poradenství)
 • Zvyšování kvalifikace cílové skupiny prostřednictvím rekvalifikačních kurzů:
  • Mistr ve výrobě
  • Svářečský kurz
  • Řidič nákladního vozidla
  • Obchodní zástupce
  • Pracovník v peněžnictví
 • Podpory vytváření nových pracovních míst


Nahoru

Všechny barvy duhy

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu multikulturní výchovy dětí ve střediscích volného času ve Zlínském kraji. Záměrem je umožnit dětem poznat různé kultury, jejich sociální projevy a odlišnosti poutavou formou, zejména různými edukativními hrami. Tyto zážitkové inkluzivní aktivity včetně interaktivních besed povedou také k prevenci šikany či dalších sociálně patologických jevů mezi dětmi.

Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku 11-15 let ve střediscích volného času a dalších organizacích působících ve volném čase dětí ve Zlínském kraji, kteří budou aktivně zapojeni do edukativních her a interaktivních besed. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci středisek volného času, jakožto nositelé her a dalších aktivit pro děti, kteří se aktivně zúčastní semináře na zvyšování odborných znalostí v oblasti multikulturní výchovy.

Cílem projektu je výchova dětí k toleranci k odlišným etnickým, kulturním menšinám, prevence rasismu a xenofobie ve Zlínském kraji. Cíle projektu naplní edukativní a interaktivní hry či besedy pro 300 dětí a rovněž vzdělávací seminář a příručka Hry v multikulturním prostředí pro 30 pracovníků středisek volného času.

Všechny výstupy z projektu volně ke stažení zde.Nahoru

Podpora multikulturní výchovy

Podpora multikulturní výchovy na ZŠ - rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Partneři projektu: ZŠ Ohrada, Vsetín
ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště
ZŠ Zachar, Kroměříž
Webová adresa: http://www.multikulturazlin.cz

Popis projektu

Projekt podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků základních škol Zlínského kraje v oblasti mulitkulturní výchovy prostřednictvím realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí.

Prímární cílovou skupinou jsou žáci základních škol Zlínského kraje, kteří budou aktivně zapojeni do vzdělávaích seminářů, interaktivních her a přednášek doplněných o diskuze s odborníky. Cílová skupina pedagogických pracovníků se zúčastní praktických a zážitkových seminářů v oblasti multikulturní výchovy, zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí.

Cílem projektu je prevence rasismu a xenofobie na ZŠ ve Zlínském kraji. Projekt podpoří rozvoj sociálních kompetencí žáků a prevenci sociálně patologických jevů. Cíle projektu naplní jednak inkluzivní semináře, interaktivní hry, přednášky pro 250 žáků ZŠ či e-learningové vzdělávání pro žáky, jednak učební materiály a vzdělávání pro 15 pedagogů ZŠ.Nahoru

Vzdělávací klíč

Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce.

VZDĚLÁVACÍ KLÍČ
Webová adresa: http://www.vzdelavaciklic.cz

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol v souvislosti s realizací školních vzdělávacích programů ve výuce. Jedná se o podporu spolupráce, týmové hry, interaktivní výuky, kreativního myšlení a osvojování kompetencí pro efektivní komunikaci. V souvislosti se zvládáním zátěžových situací ve škole a s řešením konfliktiních situací spojených mj. s rostoucím agresivním chováním žáků mezi sebou i vůči pedagogům. V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací kurzy, určené pro všechny pedagogy ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Tyto kurzy jsou akreditovány.

Cílovou skupinou je 60 pedagogických pracovníků základních a středních škol z Moravskoslezského kraje a to bez omezení vyučovaných předmětů, věku či pohlaví apod.

Projekt si klade za cíl rozvoj dovedností pedagogů směřující k úspěšné realizaci školních vdělávacích programů ve školách, podpořit rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ. Mimo jiné chce zvýšit kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování jejich ICT dovedností včetně rozvoje vzdělávání pomocí e-elearningu.

Projekt je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.Nahoru

ŠÉM

Klíč k novým příležitostem na trhu pro ZPO za pomoci vzdělávání, poradenství a propojení cílové skupiny se zaměstnavateli.

Šém
Partneři projektu: TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r o.
MAJORA, s. r. o.
ORFEUS, o. s.
HUMANITAS – PROFES, o. p. s.

Popis projektu:

Projekt byl určen k podpoře zaměstnanosti ZPO na území hl. m. Prahy pomocí vzdělávání, poradenství a aktivního propojení cílové skupiny se zaměstnavateli. Cílovou skupinou byli zdravotně postižení občané (ZPO), evidovaní na ÚP (Úřadu práce) a s problémy zapojit se do pracovního života. K cílové skupině se přistupovalo přátelsky, bylo jím nabídnuto potřebné vzdělávání, vhodné poradenství a díky personální agentuře byl projekt aktivně propojen s reálnými potřebami trhu práce.

Cílem projektu bylo snížení nezaměstnanosti u ZPO, zvýšení jejich motivace k práci a uplatnitelnosti na pracovním trhu. Myšlenka projektu spočívala také ve vzdělávání osob se ZP v klíčových dovednostech, potřebných pro orientaci na trhu práce, poskytnutí individuálního poradenství a vytvoření webového portálu znázorňujícího potřeby a očekávání cílové skupiny.

Důraz byl kladen na vzdělávání a poradenství. Projekt byl zaměřen individuálně, což znamená, že se zapojení partneři věnovali účastníkům projektu s potřebnou individuální péčí.Nahoru

POJĎTE S NÁMI DO PRÁCE

Podpora zaměstnanosti žen prostřednictvím vzdělání, zajištění hlídání dětí a tvorby nových pracovních míst.

POJĎTE S NÁMI DO PRÁCE
Partneři projektu: TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r o.
MC-Baby Club Robinson
Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o.
Český svaz žen, o. s.
Webová adresa: http://www.doprace.net/

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanost při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se specifickým zaměřením na osoby vracející se na trh práce, rozšíření poradenských a vzdělávacích služeb jako prevence nezaměstnanosti a vytváření nových vazeb mezi vzdělávacími a sociálními institucemi a zaměstnavateli.

Projekt byl zaměřen na specifickou cílovou skupinu žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, žen, které jsou nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností z důvodů těhotenství a péče o dítě.

V rámci projektu účastnice participovaly na informačním vzdělávání – počítačové, obecné kurzy vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (time management, zvládání stresu, asertivní jednání apod.) a specifickém vzdělávání dle konkrétního zaměření a předpokladů zúčastněných žen (kurzy živnostenského podnikání, prodejce apod.).

Ženám bylo poskytováno také poradenství zaměřené především na harmonizace profesního a rodinného života a konkrétního postupu na trhu práce. Nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti bylo zajištění hlídání dětí těch žen, které se účastnily vzdělávacích a poradenských aktivit, a to v partnerské organizaci Mateřské centrum Sokolov.Aktuality

 • 30.7.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 5. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 15.5.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 4. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 16.3.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 3. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 5.1.2021
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 2. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 2.11.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byly vydány 1. genderové noviny, které informují o problematice genderové rovnosti. Přečíst si je můžete zde.


 • 30.09.2020
 • V rámci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537, byla zpracována pro každý okres Moravskoslezského kraje genderově senzitivní analýzu trhu práce. Celkem bylo zpracováno 6 genderově senzitivních analýz trhu práce, jejichž výstupy jsou ve formě závěrečných zpráv pro každý okres. Jednotlivé závěrečné zprávy jsou publikovány zde.


 • 21.2.2020
 • Realizujeme nábor cílové skupiny do projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti, které jsou zároveň neaktivními osobami, nebo jsou zároveň uchazeči o zaměstnání.

  Plánované aktivity jsou: poradenství, kurzy a workshopy se zaměřením na rozvoj základních kompetencí a motivaci, rekvalifikační/profesní kvalifikace a podpora uplatnění na trhu práce.

  Bližší informace o projektu zde


 • 2.1.2020
 • Zahajujeme realizaci projektu „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011884, jehož hlavním cílem je komplexní podpora vedoucí k přístupu k zaměstnání pro osoby z Moravskoslezského kraje hledající zaměstnání, tzn. zvýšit míru zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

  Plánované aktivity jsou:

  • poradenství,
  • motivační kurzy a workshopy,
  • kurzy rozvoje základních kompetencí,
  • rekvalifikační/profesní kvalifikace,
  • podpora uplatnění na trhu práce.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 12.11.2019
 • Nabízíme možnost zapojit se do jedinečného projektu se zaměřením na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských. V současné době probíhají genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje. Pokud se chce do projektu zapojit i vaše firma, tak nás kontaktujte na adresu sedukon@sedukon.cz.

  „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537


 • 1.10.2019
 • Zahajujeme realizaci projektu „Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537“, jehož hlavním cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a přispět k eliminaci vnímání povolání jako ženských a mužských.
   

  Plánované aktivity jsou

  • genderově senzitivní analýzy trhu práce v 6 okresech Moravskoslezského kraje,
  • poradenství zaměřené proti genderové diskriminaci a rekvalifikace žen ohrožených na trhu práce na genderově nestereotypní profese,
  • osvěta tématu genderové rovnosti.
   

  Bližší informace o projektu zde.


 • 16.1.2018 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Více informaci zde.


 • 23.11.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Výstupy projektu jsou zaměřeny na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informaci zde.


 • 5.5.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit e-learningové kurzy, příručky a další výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 ZDARMA. Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace zde.


 • 25.1.2017 Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám možnost využít hry pro multikulturní výchovu, pracovní list a další výstupy projektu Všechny barvy duhy reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0011 ZDARMA, ke stažení na stránkách www.sedukon.cz Dále pro Vás můžeme připravit workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Více informaci zde.


 • 23.1.2017 VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003, Jedná se o příručky „Rozvíjíme své dítě“ a Neklidné, nesoustředěné dítě“ a e-lernongový kurz. Více informaci zde.


 • 1.1.2017 Koučink centrum
 • Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170 zaměřený na zlepšení postavení osob po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce prostřednictvím komplexní podpory rodičů. Bližší informace zde nebo na našich stránkách www.sedukon.cz/narodni-projekty/


 • 21.9.2016 Projekt Všechny barvy duhy
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Výstupy projektu jsou ZDARMA ke stažení na našich stránkách www.sedukon.cz. Jedná se o výstupy projektu Všechny barvy duhy reg.č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011. Bližší informace zde. zde.


 • 15.9.2016
 • Nabízíme stále ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na multikulturní výchovu na ZŠ. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 15.9.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Společnost Sedukon, o.p.s. nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 28.7.2016 Workshop projetu FLY
 • 28.7.2016 se naši zaměstnanci účastnili workshopu projetu FLY, který se zabývá finanční gramotností. I Vy si můžete ZDARMA vyzkoušet e-learningový kurz, který se v rámci projektu FLY realizoval. Odkaz na e-kurz v češtině naleznete zde. Další informace fly-project.eu/about-onas-cz./


 • 28.6.2016 Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Nabízíme Vám možnost využit zdarma výstupy projektu. Jedná se o výstupy zaměřené na, rozvíjení kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Bližší informace na www.vstricnaskola.cz nebo zde.


 • 27.6.2016
 • Podporujeme multikulturní výchovu na ZŠ. Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informací na:www.multikulturazlin.cz nebo zde.


 • 2.5.2016Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme Vám hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy, případně workshopy, besedy, školení a další aktivity spojené s multikulturní výchovou. Další informace zde.


 • 30.3.2016Nabízíme Vám školení Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele v online formě ZDARMA.
 • Kurz byl vytvořen v rámci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. Kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele je složený z následujících témat: práce v týmu, úspěšná komunikace, kreativní myšlení, brainstorming, komunikace v obtížných a problémových situacích, asertivní jednání, emoční inteligence a organizace práce. zde


 • 1.3.2016
 • Nabízíme možnost využít ZDARMA výukové materiály a ostatní výstupy projektu zaměřeného na témata jako migrace, chudoba, sociální vyloučení, boj islámu a proamerické kultury, menšiny a mnohá další jsou velmi diskutovanými a medializovanými tématy dnešního multikulturního světa. Více informaci zde.


 • 10.12.2015Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0013
 • Dovolujeme si Vám nabídnout možnost využít ZDARMA e-learningový kurz Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele složený z několika témat. Tento e-learningový kurz vzniknul při realizaci projektu Vzdělávací klíč na rozvoj sociální interakce a tvořivosti ve výuce s registračním číslem CZ.1.07/1.3.05/02.0013. Projekt byl zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků škol. V souvislosti se zvládáním zátěžových situací ve škole a s řešením konfliktních situací spojených mj. s rostoucím agresivním chováním žáků mezi sebou i vůči pedagogům. E-learningový kurz zahrnuje rovněž rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pedagogů. Jedná se o moderní a atraktivní formu dalšího vzdělávaní, které je pro Vás zdarma v rámci udržitelnosti projektu. Bližší informace zde.


 • 5.11.2015Projekt Všechny barvy duhy, reg. č.CZ.1.07/1.2.08/03.0011
 • Nabízíme ZDARMA výstupy projektu zaměřeného na potírání rasismu, xenofobie a zvyšování multikulturní výchovy u dětí ve věku 11 – 15 let a to formou her. Výstupy projektu a další informace získáte zde


 • 3.11.2015Projekt VSTŘÍCNÁ ŠKOLA, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003
 • Podporujeme kompetence žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Výstupy projektu ZDARMA na www.vstricnaskola.cz


 • 15.9.2015VSTŘÍCNÁ ŠKOLA
 • Nabízí možnost využit zdarma výstupy projektu: Vstřícná Škola, reg.č.:CZ.1.07/1.2.08/04.0003 Jedná se o výstupy zaměřené na: Rozvíjení kompetence žáků, Vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogů a rodičů v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy, V případě zájmu můžete navštívit naše webové stránky projektu www.vstricnaskola.cz


 • 12.9.2015Podpora multikultury pokračuje!
 • Podrobnosti ke stažení zde.


 • 4.6.2015Podpora multikultury pokračuje
 • V současné době máte možnost využít výukové materiály i ostatní výstupy projektu Podpora multikulturní výchovy na ZŠ – rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/02.0006, který byl spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR. Jedná se o výstupy zaměřené k problematice a rasismu a xenofobie pro výuku žáků, pro přípravu pedagogů škol a širokou veřejnost. Veškeré informace o projektu, včetně přístupů k výstupům, získáte na stránkách projektu http://www.multikulturazlin.cz a http://test.multikulturazlin.cz, kde je po registraci volně přístupný e-learning. E-learningové moduly pro pedagogy jsou zaměřeny na témata: Islám a evropská kultura, Migrace, Obraz cizinců, Migrace a rozvoj. Pro žáky jsou zpracovány následující témata: Sociálně komunikační dovednosti, Komunikace ve skupině, Etnické menšiny, Problematika běženců, Soužití kultur, Rasismus a xenofobie, Střet civilizací, Sociální vyloučení a chudoba. Budeme rádi, když využijete naše výstupy a případně nám poskytnete zpětnou vazbu. Leták ke stažení zde.


 • 15.4.2015Vzdělávací klíč
 • Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele reportu, podrobnosti ke stažení zde.


 • 29.9.2014PROACT Newsletter 2
 • 29.9. se ve franzouzském Bordeaux konala závěrečná konference projektu PROACT. O tom, co se na ní událo se dozvíte v následujícím reportu, který je ke stažení zde.


 • 9.7.2014PROACT Newsletter
 • V rámci projektu PROACT vyšel první Newsletter, který Vás stručně seznámí s projektem samotným a jeho pilotním školením, které proběhlo v České republice a účastnilo se jej pět neziskových organizací z různých oborů. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 15.3.2014Setkání partnerů projektu v Ostravě
 • Ve dnech 10. - 11. března 2014 se v Ostravě konalo setkání partnerů projektu ProACT. Cílem tohoto projektu je přenesení francouzské metodiky DLA do ostatních zemí zapojených do projektu. DLA metodika slouží k diagnostice neziskových organizací a posílení jejich managementu. Účelem Ostravského setkání bylo zhodnotit, čeho již bylo v projektu dosáhnuto a probrat plán na následující měsíce. Ty budou pro projekt klíčové, jelikož během nich budou probíhat školení a sezení s neziskovými organizacemi, jejich hodnocení a následná práce na zefektivnění jejich vnitřních procesů. Každá z těchto organizací získá certifikát potvrzující jejich účast v prvním kole školení ProAct. Dalším tématem bylo vytvoření konceptu a naplánování závěrečné konference, která se bude konat v září 2014 v Bordeaux. V rámci konference vystoupí nejen partneři projektu, ale také místní národní agentura, zastupitelé města a neziskové organizace, pro které budou navíc připraveny různé workshopy.


 • 2.12.2013Setkání školitelů projektu Proact v Bordeaux
 • Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběhlo ve francouzském Bordeaux setkání partnerů projektu ProAct za účelem předání metodiky využití diagnostického nástroje, jež je zároveň jeden z hlavních výstupů tohoto projektu. Hlavním cílem mítinku bylo představit a ukázat práci s inovativním diagnostickým nástrojem, který byl vyvinut právě ve Francii, a v rámci projektu ProAct má dojít k jeho přenesení do ostatních partnerských zemí. Hlavním důvodem pro vyvinutí metodiky DLA byla potřeba zlepšit efektivitu práce a řízení v neziskových organizacích vzhledem k jejich misi, a také naučit manažery takovýchto organizací přizpůsobovat se probíhajícím kontextuálním změnám. Základním kamenem metodiky je diagnostický nástroj v podobě podrobného dotazníku, díky kterému konzultant zjistí současný stav v instituci a na jeho základě pak vytvoří soubor doporučení vedoucích ke zlepšení situace. Tato doporučení jsou pak předána a vysvětlena zástupcům organizace v průběhu osobních konzultací. Na pětidenním setkání byla lektorům z partnerských organizací projektu představena celá metodika použití nástroje a zároveň si mohli diagnostiku v praxi vyzkoušet na dvou neziskových organizacích. Velkým přínosem pro pochopení celého procesu byly také příklady dobré praxe, které představili lidé z neziskových organizací, kteří s nástrojem DLA již pracovali.


 • 13.5.2013Všechny barvy duhy
 • Uplynul více než rok od úspěšného ukončení realizace projektu „Všechny barvy duhy“ (reg.č.: CZ.1.07/1.2.08/03.0011) a projekt vstoupil do fáze hodnocení jeho udržitelnosti. Při realizaci projektu vznikla příručka Hry pro multikulturní výchovu, pracovní listy a Hry podporující multikulturní snášenlivost mezi dětmi. Všechny tyto materiály byly rozšířeny mezi 17 středisek volného času a domů dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Hry a příručky byly díky tomu využívány na dětských letních táborech, nebo při akcích Dětského studentského parlamentu města Uherské Hradiště. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde.


 • 22.4.2013Proact Školení
 • Ve dnech 16. – 18. 4. 2014 se v Ostravě konalo pilotní školení projektu ProACT, který si klade za cíl podpořit kapacity neziskových organizací pomocí francouzské metodologie DLA. Ta vede ke zvýšení znalostí a zdokonalení klíčových pracovních kompetencí manažerů, zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací a zároveň je učí jak vlastní organizaci lépe řídit a posilovat. Projekt do českého prostředí přenáší francouzské inovativní řešení, které funguje již 7 let. Jeho úspěšnost potvrzuje také to, že projekt získal podporu francouzské vlády. Každý z partnerů projektu se snaží adaptovat metodiku na potřeby a podmínky neziskového sektoru jeho země. Důležitou roli v adaptačním procesu hraje pilotní testování – série školení, on-site konzultací a workshopů, díky kterým český projektový tým získá cenné poznatky k přizpůsobení a lepšímu uplatnění metodiky v tuzemském prostředí. Na třídenním školení, které odstartovalo pilotní testování, se sešli zástupci šesti neziskových organizací z celé republiky různých velikostí a poslání. Mezi účastníky byli ředitelé organizací, projektoví manažeři nebo koordinátoři. Účastníci očekávají, že jim kurz pomůže zvýšit profesionalitu organizace, upravit vnitřní systémy, naučit se jak správně motivovat členy organizace či jak efektivně spolupracovat s jinými organizacemi. S naplněním těchto očekávání jim bude pomáhat hodnotitel skrze konzultace a návštěvy v organizacích. Úkolem hodnotitele je navést organizaci správným směrem, sledovat vývoj probíhajících změn a napomoci ji v jejím rozvoji. Po krátkém představení následovala teoretická část, během které byly účastníkům představeny klíčové oblasti, na které se školení zaměřuje. Na začátku sezení se účastníci seznámili s životním cyklem organizace, jeho jednotlivými etapami a různými organizačními modely. Velká část školení byla věnována hodnocení organizace - jak organizaci hodnotit, k čemu je hodnocení prospěšné a jak jej správně provést. Na to navazovala témata týkající se rozvoje a změny – jakmile si organizace uvědomí, kde má nedostatky, je čas s nimi pracovat a chyby napravit. V neposlední řadě diskutovali účastníci školení o správě organizace, jejich hodnotách, významu a poslání, zdroji – jak lidskými, tak finančními, a také o vztazích organizace s okolím a zainteresovanými stranami. Účastníci jsou nyní díky školení schopní lépe rozpoznat výchozí situaci, ve které se jejich organizace nachází, a tím také určit problematické oblasti. Po ukončení třídenního školení, jehož účelem bylo především předat účastníkům teoretické znalosti a podklady pro budoucí práci, už bude více záležet na samotných účastnících, jak s nabytými znalostmi naloží a využijí je ve prospěch své organizace. V tom jim bude samozřejmě nápomocen také hodnotitel, který bude na celý proces dohlížet.


 • 28.3.2013Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji
 • Projekt Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji, reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/74.00064, se zaměřuje na zvýšení kvalifikace osob starších 50ti let a tím zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v Olomouckém kraji. V rámci projektu cílová skupina prošla pracovní diagnostikou na jejímž základě byl CS vypracován profesní plán a následně určen vhodný rekvalifikační kurz. V průběhu měsíců ledna- března prošla CS rekvalifikačními kurzy Prodavač, Pracovník v sociálních službách a rekvalifikačním kurzem na PC. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro CS a umisťování CS na tato pracovní místa, která jsou podpořena mzdovými příspěvky.


 • 22.3.2013Zaloguj se- transfer inovace
 • Projekt ZaL.O.G.uj se- transfer inovace, reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00352 se zaměřuje na podporu nezaměstnaných osob do 25 let v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu dochází k transformaci již osvědčené metody L.O.G., která je aplikována pro tuto CS v Itálii, do českého prostředí. V měsíci březnu byl realizován týdenní seminář v Itálii, na kterém probíhalo předávání zkušeností a seznamování s metodou L.O.G. Tohoto semináře se zúčastnili jak experti partnera, tak naši experti, kteří převzaté zkušenosti aplikují v českých podmínkách. V současné době dochází k přípravám druhého týdenního semináře, který nyní proběhne v ČR .


 • 20.3.2013Sociální pracovníci
 • V projektu Podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském kraji, reg.č.: CZ.1.07/3.2.03/04.0024, v současné době dochází k náboru cílové skupiny a zpracovávání materiálů pro následné vzdělávání. Toto vzdělávání bude probíhat kombinovanou formou (prezenční forma-zkušený lektor, důraz na praktický nácvik aktuálních témat, distanční forma-profesionálně zpracované interaktivní e-learningové opory).


 • 22.2.2013Vstřícná škola
 • V rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003, který je realizován z OP VK, byly vytvořeny také e-learningové opory s názvem Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Jedná se o distanční studijní materiál jak pro pedagogy již zapojené do projektu, tak i pro další pedagogy ze Zlínského kraje. E-learning bude sloužit ke zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol bez speciální pedagogiky v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP a integrace žáků s SVP do běžné třídy. Obsahuje témata jako např.: inkluzivní vzdělávání; osoba učitele v inkluzivní škole; žáci s SPU a jejich inkluze; metody podporující inkluzivní vzdělávání; hodnocení v inkluzivním vzdělávání; případové studie a jejich řešení. 22. 2. 2013 proběhlo pilotní ověření e-learningu pedagogickými pracovníky ze Základní školy Vsetín, Ohrada 1876, kterého se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků, z toho 5 žen a 1 muž. Všichni zúčastnění hodnotili e-learnigovou formu vzdělávání kladně.


 • 23.1.2013Vstřícná škola
 • Realizace projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 se pomalu završuje. V září 2012 proběhl workshop s rodiči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), na který navázala příručka Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje. V závěru roku 2012 byla vytvořena druhá příručka s názvem Neklidné, nesoustředěné dítě, která je nepřímým pokračováním příručky první. Je určena rodičům dětí se speciálními potřebami. Témata příručky se zaměřují na seznámení s lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD); na hlavní výchovné zásady důležité pro výchovu děti s LMD; na jejich charakteristické projevy (poruchy motoriky, aktivity, emoční poruchy atd.). Dále příručka nabízí cvičení a hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uklidnění dětí s LMD. Jedná se o široce využitelnou příručku pro všechny, kteří se s neklidným, nesoustředěným dítětem setkávají, a to nejen v rodině.


 • 10.12.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Další aktivitou projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 bylo stínování pedagogickými pracovníky v AMEO (ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.) a v metalografické laboratoři. Zde měli možnost sledovat procesy při přípravě vzorků pro studium struktur oceli a následné vyhodnocování struktur oceli na různých typech metalografických mikroskopů. I tato aktivita sloužila pedagogům ke sběru materiálu pro zadané výstupy.


 • 12.11.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • V rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 se má cílová skupina, resp. pedagogičtí pracovníci ze středních škol v Moravskoslezském kraji zúčastnit mj. exkurzí. První exkurze se uskutečnila dne 25. 10. 2012 a zúčastnili se jí všichni zapojení pedagogové. Průvodcem exkurze pro Trase č. 2 – Prvovýroba – byl Ing. Zela, dlouholetý zaměstnanec společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Během exkurze měli pedagogové možnost sbírat materiál pro výstupy z projektu, a to pro tvorbu pracovních listů pro žáky a pro závěrečnou práci z odborné praxe.


 • 17.10.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byly v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně realizovány poslední vzdělávací aktivity ve školním roce 2011/2012 a to pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ. Tímto došlo k realizaci všech plánovaných aktivit pro studenty v rámci projektu.

  Na tyto aktivity v novém školním roce 2012/2013 navázal workshop pro rodiče dětí se SVP (spec. vzděl. potřeb.) na ZŠ Kvítková ve Zlíně realizovaný dne 13.9.2012. Účelem realizace tohoto workshopu bylo seznámení rodičů s aktivitami, které jsou na škole pro podporu studentů se SVP realizovány. Došlo také k seznámení rodičů s možnostmi, jak podporovat děti se SVP v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit a to prostřednictvím příručky Rozvíjíme své děti, která byla v rámci projektu vytvořena a která se přímo na danou problematiku zaměřuje.


 • 17.10.2012Aktivní 50+
 • V rámci projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 v současné době probíhá vyhledávání zbývajících pracovních míst pro účastníky projektu a jejich následné zaměstnávání. Doposud se podařilo nalézt celkem tři pracovní místa a to na střední Zahradnické škole, jedno pracovní místo v květinářství u paní Lydie Neuwerthové. Další pracovní místa se podařila nalézt u společnosti AFM s.r.o., Dopravní podnik města Ostravy a.s., u společností Ferona a Radovan Maxner.


 • 17.10.2012Program 50 plus
 • V projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu, na kterých bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku zaměstnáno 9 osob- z toho 5 osob na plný úvazek a 4 osoby na úvazek poloviční. Všechny zaměstnané osoby na nalezených pracovních místech stále setrvávají.


 • 19.9.2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 30. 8. 2012 proběhly v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách školicího střediska ArcelorMittal Ostrava, a. s. kurzy. Tyto kurzy jsou součástí vzdělávacího programu ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH OBORŮ (hutnictví, strojírenství, koksárenství a vedení hutního podniku) v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzů se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci ze zapojených škol, a to ze Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně, Ostrava, p. o., Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, p. o., SPŠ, OA a JŠ s právem vykonávat státní jazykovou zkoušku, Frýdek-Místek, p. o. a ze Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice. Cílem bylo předat pedagogickým pracovníkům informace k zaměření kurzů Hutník – Koksař, Strojař – elektrikář, Manažer v hutním podniku, Ekonom v hutním podniku. Lektory kurzů pracovníci společnosti ArcelorMittal, Ostrava, a. s. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující firmu ArcelorMittal, Ostrava, a.s. Na závěr kurzů proběhla diskuse k organizačnímu zajištění odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s.


 • 3.8.2012Vstřícná škola
 • V měsíci červnu byla v rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně den 6.6.2012 realizována poslední vzdělávací aktivita pro studenty 2. stupně spolupracujících ZŠ vedená lektorkou Mgr. Zonnou Bařinkovou. Aktivity na téma „Rozvoj tolerance“ se zúčastnili studenti 7.B. Paní Mgr. Zonna Bařinková dále v tomto měsíci ukončila realizaci mentoringu pedagogických pracovníků ve výuce. Poslední realizovaný mentoring proběhl dne 1.6.2012 na ZŠ Ohrada ve Vsetíně. Projekt Vstřícná škola se nezaměřuje pouze na studenty a pedagogy, ale také na rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je pro ně vytvářena příručka „Rozvíjíme své děti“. Tato příručka bude obsahovat metodiku a praktické návody pro rodiče, aby mohli lépe podpořit své děti v jejich vzdělávání a smysluplném využití volného času.


 • 3.8.2012Aktivní 50+
 • V projektu Aktivní 50+ reg.č. CZ.1.04/3.3.05/68.00251 byl v měsíci červnu ukončen poslední běh rekvalifikačního kurzu Svářeč CO2. Tento běh absolvovaly 2 osoby a obě jej úspěšně dokončily. Tímto došlo k ukončení realizace všech rekvalifikačních kurzů, které byly v rámci projektu poskytovány: Floristka, Řidič sk. D, Svářeč CO2. V současné době probíhá vyhledávání pracovních míst pro 13 osob z cílové skupiny projektu a jejich následné zaměstnávání. Zaměstnavatelům, u kterých byla či budou osobám z cílové skupiny projektu nalezena pracovní místa, bude poskytnut příspěvek na mzdu.


 • 3.8.2012Program 50 plus
 • V rámci projektu Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00111 bylo nalezeno 7 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny projektu. Na těchto 7 pracovních místech bylo v průběhu měsíců ledna, února a března 2012 zaměstnáno 9 osob. Pěti osobám byla nalezena pracovní místa na hlavní pracovní poměr a to u společností Fishnet s.r.o., Domky plus pozemky s.r.o., MotoFocus.eu s.r.o, MP Invest a.s. a občanského sdružení Centrum mentoringu. Další 4 osoby byly od ledna 2012 zaměstnány na poloviční úvazek, čímž došlo k pokrytí 2 pracovních míst, u společnosti Centrum mentoringu, o.s.


 • 28. 6. 2012Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
 • Dne 28. 6. 2012 proběhlo v rámci projektu Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal, reg. č. CZ.1.07/1.3.44/01.0059, v prostorách Střední školy elektrotechnické, Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, p. o. úvodní setkání k projektu. Setkání se zúčastnili ředitelé středních odborných škol a středních odborných učilišť v MSK spolu s jejich pedagogickými pracovníky, kteří se přihlásili do projektu. Pozvání přijala i Mgr. Věra Válková, MBA, která v projektu zastupuje spolupracující organizaci ArcelorMittal Ostrava, a. s. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s cíli, obsahem a průběhem projektu. Byli také seznámeni s kreditním systémem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Proběhla diskuse na téma odborných stáží a exkurzí v ArcelorMittal Ostrava, a. s., což je stěžejní téma projektu.

Kontaktujte nás
Sedukon o.p.s.
+420 774 004 606 sedukon@sedukon.cz